Category: Werke von Lenin und Stalin

Works by V. I. Lenin
Works by J. V. Stalin
Documents of the Communist Party of the Soviet Union (Bolshevik)