Perus Kommunistiske Partis Centralkomité: “Resolution: Leve Maoismen!”

Proletarer i alle lande, forén jer!
Der er ét mål, erobringen af magten!

RESOLUTION: LEVE MAOISMEN!

Centralkomité
Perus Kommunistiske Parti
August 1993

Forlaget Røde FaneReproduceret af
Den Røde Fane

RESOLUTION: LEVE MAOISMEN!

Fejring af 100-året for Formand Mao Tsetung.

“Ved at legemliggøre sig i verdens folk, skrider maoismen ustandseligt fremad for at lede den nye store bølge af den proletariske verdensrevolution”.

Formand Gonzalo Formand Gonzalo, Fører af Partiet og revolutionen, fortsætter af Marx, Lenin og Formand Mao Tsetung, fastslår i hans historiske og mesterlige Tale fra den 24. september, der stråler udfordrende over for verden, at: “Næste år er det 100-året for Formand Maos fødsel. Dette 100 år skal fejres! Og vi organiserer det med de Kommunistiske Partier. Vi vil en ny måde, en fejring, der skal være en bevidst forståelse af Formand Maos betydning for verdensrevolutionen. Vi starter i år med at fejre og afslutter næste år. Det skal være et storslået forløb med fejringer”. Med dyb marxistisk-leninistisk-maoistisk, Gonzalo tænknings overbevisning og med kommunistisk fasthed og beslutsomhed, påtager Perus Kommunistiske Partis Centralkomite sig denne vidtrækkende og strategiske opgave og kalder på det peruvianske proletariat og folk og på samme tid på de Kommunistiske Partier, den Revolutionære Internationalistiske Bevægelse, det internationale proletariat og jordens undertrykte folk og nationer til at udvikle og fuldføre den ved at hejse det store røde banner: LEVE MAOISMEN! til tops, tæt og uadskilleligt forbundet med kampagnen: Forsvar Formand Gonzalos Liv!

I sin uophørlige kamp for at gå fra nødvendighedens rige til frihedens rige, har menneskeheden skabt proletarklassen og denne har med sin uudtømmelige og voksende styrke givet os marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen, med hvilken vi skal storme himlene. Dette højeste punkt for marxismen er blevet skabt af Formand Mao Tsetung, der blev født den 26. december 1893, han var søn af bønder, senere lærerstuderende og blev til en stor organisator af bønder og unge i hans fødeegn Hunan; han grundlagde Kinas Kommunistiske Parti og proletarernes og bøndernes Røde Hær, han etablerede vejen at omringe byerne fra landet, udviklede folkekrigen og med denne proletariatets militære teori; han var det Nye Demokratis teoretiker, han grundlagde Folkerepublikken, tilskyndede socialismens udvikling og befalede den Store Proletariske Kulturrevolution; dette er milepæle der kendetegner et liv komplet og fuldstændigt hengivet til revolutionen.

Partiets I. Kongres vedtog at det vigtigste i Gonzalo tænkningen er at have defineret maoismen som ny, tredje og højere etape, fordi Formand Mao har udviklet marxismen i hver eneste af dens tre bestanddele: marxistisk filosofi, politisk økonomi og videnskabelig socialisme og således er det en almengyldig udvikling. Ligeledes fastslår Formand Gonzalo mesterligt at det grundlæggende i maoismen er den politiske magt. “Den politiske magt for proletariatet, den politiske magt for proletariatets diktatur, den politiske magt baseret på en væbnet styrke ledet af det Kommunistiske Parti”. Og han definerer at “maoismen er ophøjelsen af marxismen-leninismen til en ny, tredje og højere etape i kampen for den demokratiske revolution, udviklingen af socialismens opbygning og fortsættelsen af revolutionen under proletariatets diktatur, som proletarisk kulturrevolution, når imperialismen fordyber sin forrådnelse og revolutionen er blevet hovedtendens i historien, midt i de mest komplekse og største krige set indtil i dag og den uforsonlige kamp imod den moderne revisionisme”. Senere, med dyb historisk vision, fastslår han at maoismen skrider fremad for at lede den nye store bølge af den proletariske verdensrevolution der kommer os i møde, som er uimodståelig og som ingen kraft i verden vil være i stand til at holde tilbage.

Ved at hejse, forsvare og anvende den almengyldige sandhed til vor konkrete virkelighed, har Formand Gonzalo skabt Gonzalo tænkning, et almægtigt våben der vejleder den uovervindelige folkekrig, der under ledelse af den heroiske kæmper Perus Kommunistiske Parti og Formand Gonzalos Førerskab får den Nye Stat til at blomstre op. En Ny Stat der understøttet af Folkebefrielseshæren gennem hård kamp baner sig vej for at konkretisere vort umiddelbare mål, erobringen af den politiske magt i hele landet, oprettende Perus Folkerepublik. I vort fædreland stiller to veje sig op imod hinanden, den ene er dyster, det er den bureaukratiske vej der synker ned i historiens værste krise og som vil blive fuldstændig nedbrudt midt i det folkemord med hvilket den forsvarer sig som et dødeligt såret bæst. Og den anden er den demokratiske vej, lyset og håbets vej, der er begyndt at udvikle sig som en folkebefrielsesvej. 13 års marxistisk-leninistisk-maoistisk, Gonzalo tænknings folkekrig, der siden 1991 er kommet ind i den strategiske ligevægt, viser tydeligt verden og hovedsageligt det peruvianske folk, at den peruvianske stat i essensen er en papirtiger og at folket mere og mere påtager sig opgaven, at forberede den strategiske offensiv gennem at opbygge magtens erobring. Partiet der leder Folkebefrielseshæren har netop lige erobret en strålende succes med kulminationen af den I. kampagne: “Til forsvar for Førerskabet imod det folkemorderiske diktatur”, der tydeligt viser storslåetheden af den VI. og næstsidste militære plan for at Opbygge Magtens Erobring, indenfor Folkekrigens IV. Strategiske Udviklingsplan for at Erobre Magten.

Af det foregående følger, vi gentager, at fejringen af 100-året for Formand Mao er en nødvendighed, den er af historisk vidtrækkende betydning, har et dybt strategisk indhold og det er en glorværdig opgave i overensstemmelse med verdensrevolutions strategiske offensiv og den nye store bølge af den proletariske verdensrevolution, og den er uadskilleligt forbundet med kampagnen til Forsvar for Formand Gonzalos Liv. Vi skal fylde Jorden med vajende røde faner der skal hejse parolen: LEVE MAOISMEN! til tops og som jublende skal flamme op for at hilse Formand Mao Tsetungs Fødsel, tænkningens og handlingens store titan, hvis liv til det sidste var opfyldt af marxismens uforgængelige lys, massernes almægtige skabende kraft og med den ånd at tjene folket.

Fejringen tjener den Internationale Kommunistiske Bevægelse og den Revolutionære Internationalistiske Bevægelse. Siden Marx ved vi at marxismen ikke har taget et skridt fremad i livet uden kamp, ved at besejre ideologier der er fremmede for klassen og ved at bekæmpe og knuse den gamle og moderne revisionisme i den internationale klassekamps storm, således er den blevet hærdet og udviklet mere mægtig, ubesejret og uforgængelig, som den for evigt levende marxisme-leninisme-maoisme, hovedsageligt maoisme. Således står kommunisterne, proletariatet, revolutionen og marxismen-leninismen-maoismen over for komplekse situationer, særligt siden Gorbatjov og Teng indledte en ny revisionistisk kontra-revolutionær offensiv imod marxismen og revolutionen, en offensiv der senere, midt i de to supermagters ledtog og strid, blev til en ny, konvergerende kontra-revolutionær offensiv fra imperialismen, revisionismen og verdensreaktionen, for i dag at udmunde i en generel kontra-revolutionær offensiv der forsøger at afværge revolutionen som den historiske og politiske hovedtendens. En offensiv der er ledet af yankee-imperialismen i dens egenskab af eneste hegemonist og store politibetjent, en rådden kolos på lerfødder. En generel kontra-revolutionær offensiv der sigter mod at fornægte klassens ideologi gennem sorte vanskabninger som “marxismens forældelse”, “socialismens nederlag”, “proletariatets diktaturs totalitarisme”, “Det Kommunistiske Partis ubrugelighed”. Dette viser bourgeoisiets teoretiske og praktiske uduelighed, der midt i dets rus som arrogant sejrherre og i dets anti-historiske drøm, kun kan hejse deres rådne og lasede bannere om ny-liberalisme, bourgeois demokrati og eklektisk-idealistisk pragmatisme. Således er denne generelle kontra-revolutionære offensiv bestemt til at mislykkes og det er ikke andet end indledningen på en ny udvikling og fremadskriden for marxismen. Marxismen-leninismen-maoismen er proletariatets eneste, ubesejrede og uforgængelige ideologi, derfor er det afgørende at hejse, forsvare og anvende marxismen-leninismen-maoismen for at udvikle den proletariske verdensrevolution, nedbryde imperialismen og den internationale reaktion og knuse revisionismen. Og at være marxist i dag er at være marxist-leninist-maoist, hovedsageligt maoist.

Fejringen af 100-året støtter sig også på den storslåede erfaring fra den kampagne der udfoldedes i anledning af 90-årsdagen der blev etableret af Formand Gonzalo, der forlanger af os at være mere skarpsindige, mere faste og mere krævende over for os selv og anvende: Tag kampen op og du vil erfare hvordan den skal føres. Det tilkommer os derfor at forstærke hele vor handling, vejledt af marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalo tænkning og hovedsageligt at udvikle folkekrigen med mere og mere udviklede planer og højere former for krigsaktioner, at anspænde alle vore kræfter, ved fuldstændigt og komplet at udføre den opgave som vor Formand Gonzalo har fastlagt for os, fuldstændigt overbeviste om at det vil blive en uudslettelig milepæl i vor revolution og i verdensrevolutionen og tjene til at sætte maoismen som befaler og vejleder for verdensrevolutionen og til at forsvare Førerskabet ved sejrrigt at udfolde den marxistisk-leninistisk-maoistiske, Gonzalo tænknings modoffensiv, der vil knuse den generelle kontra-revolutionære offensiv der er ledet af yankee-imperialismen, den mest rovgriske og uforskammede af alle imperialisterne, hvis essens som papirtiger endnu engang vil blive tydelig.

Perus Kommunistiske Parti hilser det internationale proletariat, Jordens undertrykte folk og nationer og udtrykker sin hilsen og påskønnelse til den Revolutionære Internationalistiske Bevægelse der udfylder sin rolle af at være et skridt frem i rekonstitueringen af den Internationale Kommunistiske Bevægelse, der er i gang med at anvende kampagnen til forsvar for Formand Gonzalos liv under en meget udtryksfuld parole: Sæt himmel og jord i bevægelse til forsvar for Formand Gonzalos liv! sammen med de Kommunistiske Partier, revolutionære og folkelige organisationer, det internationale proletariat og folk fra forskellige steder i verden, gennem mere og mere slagkraftige manifestationer og krigsaktioner, der viser at maoismen endnu mere legemliggør sig i verdens folk og “ustandseligt skrider fremad for at lede den nye store bølge af den proletariske verdensrevolution”. Vi kommunister har altid kæmpet for at forene os, så lad denne Fejring tjene til at forene os endnu mere ved som enhedsbasis at tage marxismen-leninismen-maoismen, den proletariske verdensrevolution og uforsonligt at bekæmpe revisionismen; sammenfattet: Lad os forenes under MAOISMEN!

Til sidst, ved at fejre 100-året for Formand Mao Tsetung, med dyb kommunistisk overbevisning, genbekræfter vi os i vort højtidelige løfte om at: Hejse, forsvare og anvende marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen!; og utrætteligt at kæmpe hårdt for at medvirke til at sætte den som befaler og vejleder for verdensrevolutionen, det eneste højrøde og uforgængelige banner der er garanti for triumf for proletariatet, de undertrykte nationer og verdens folk i deres ubønhørlige march hen mod den gyldne og for evigt strålende kommunisme.

LEVE MAOISMEN!

LEVE FORMAND MAO TSETUNG!

LEVE FORMAND GONZALO, FORTSÆTTER AF MARX, LENIN OG FORMAND MAO TSETUNG!

LEVE DEN NYE STORE BØLGE AF DEN PROLETARISKE VERDENSREVOLUTION!

Peru, august 1993

Centralkomite
Perus Kommunistiske Parti